کلاس های ارف ترم پاییز 1400

پارس پارس پلاس آنلاین

کلاس های ارف حضوری آموزشگاه پارس

کلاس های ارف حضوری با استفاده الزامی از ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و نیز استریل کلاس ها با دستگاه مخصوص اشعه فتوالکترونیک با ظرفیت 6 هنرجو برگزار می گردد.
طرح درس کلاس های ارف شامل بازی های موسیقیایی، تمرین با سازهای ارف و آموزش فلوت ریکوردر می باشد.
طول دوره آموزش و مدت زمان کلاس به تناسب گروه سنی تعیین می گردد و تعداد جلسات هر ترم ۱۲ جلسه می باشد.
معرفی و آشنایی با سازهای ایرانی و جهانی در پایان دوره انجام می شود و هنرجویان می توانند ساز مورد نظر را با کمک مربی کلاس ارف انتخاب و در آموزشگاه فراگیرند.
لوح پایان دوره به همراه نشان فارغ التحصیلی پس از اتمام دوره ارف به هنرجویان اهدا خواهد شد.
کلاس آشنایی با موسیقی به زبان ساده مخصوص والدین در ساعت تشکیل کلاس هنرجویان بصورت رایگان برگزار می گردد و مدت زمان دوره متناسب با گروه سنی می باشد.
کنسرت های کلاسی با توجه به گروه سنی و نوع آموزش در زمان مقرر انجام می شود.
ثبت نام بصورت ترمی و هر ترم به مدت ۳ ماه می باشد.

کلاس های ارف حضوری آموزشگاه پارس پلاس

کلاس های ارف حضوری با استفاده الزامی از ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و نیز استریل کلاس ها با دستگاه مخصوص اشعه فتوالکترونیک با ظرفیت 5 هنرجو برگزار می گردد.
طرح درس کلاس های ارف شامل بازی های موسیقیایی، تمرین با سازهای ارف و آموزش فلوت ریکوردر می باشد.
طول دوره آموزش و مدت زمان کلاس به تناسب گروه سنی تعیین می گردد و تعداد جلسات هر ترم ۱۲ جلسه می باشد.
معرفی و آشنایی با سازهای ایرانی و جهانی در پایان دوره انجام می شود و هنرجویان می توانند ساز مورد نظر را با کمک مربی کلاس ارف انتخاب و در آموزشگاه فراگیرند.
لوح پایان دوره به همراه نشان فارغ التحصیلی پس از اتمام دوره ارف به هنرجویان اهدا خواهد شد.
کلاس آشنایی با موسیقی به زبان ساده مخصوص والدین در ساعت تشکیل کلاس هنرجویان بصورت رایگان برگزار می گردد و مدت زمان دوره متناسب با گروه سنی می باشد.
کنسرت های کلاسی با توجه به گروه سنی و نوع آموزش در زمان مقرر انجام می شود.
ثبت نام بصورت ترمی و هر ترم به مدت ۳ ماه می باشد.

کلاس های ارف آنلاین

کلاس های ارف آنلاین از طریق لایو اینستاگرام و تماس تصویری واتس اپ برگزار می گردد.
طرح درس کلاس های ارف شامل بازی های موسیقیایی، تمرین با سازهای ارف و آموزش فلوت ریکوردر می باشد.
طول دوره آموزش به تناسب گروه سنی تعیین می گردد و ثبت نام بصورت ترمی و تعداد جلسات هر ترم ۱۲ جلسه می باشد.
معرفی و آشنایی با سازهای ایرانی و جهانی در پایان دوره انجام می شود و هنرجویان می توانند ساز مورد نظرخود را با کمک مربی کلاس ارف انتخاب و در آموزشگاه فراگیرند.
لوح پایان دوره به همراه نشان فارغ التحصیلی پس از اتمام دوره ارف به هنرجویان اهدا خواهد شد.
ثبت نام بصورت ترمی و هر ترم به مدت ۳ ماه می باشد.