...
مجید اسماعیلی

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۶/۱
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس موسیقی
تخصص : ویلنسل
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  ویلنسل : داوود جعفری

پیشینه حرفه ای:


  نوازنده و عضو ارکستر سمفونیک تهران ، گروه زهی نوبان 1365
  کنسرتهای متعدد داخل و خارج کشور از سال 1370
  مدرس هنرستان موسیقی دختران 1368 – 1367
  مدرس هنرستان موسیقی دختران 1387 – 1358
  عضو ارکسترملی 1377
  اجرای سلو با گروه کاماراتا 1387
  اجرای کوارتت با ابراهیم لطفی 1373
  مدرس ویلنسل دانشگاه هنر 1381
  مدرس آموزشگاه موسیقی پارس 1384

...