...
فرحناز نورمحمدی

تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۷/۳
محل تولد: تهران
تحصیلات: دکترای روان شناسی کودکان استثنایی
تخصص : -
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

پیشینه حرفه ای:


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 1376 تاکنون
مدرس مدعو دانشگاه تهران 1390 تاکنون
روانشناس کودک دانشگاه شهیدبهشتی 1376 تاکنون
روانشناس کودک مرکز ذهن و جسم 1390 تاکنون
روانشناس کودک مرکز روانشناسی دانش 1385 تاکنون
پژوهشگر حوزه موسیقی درمانی عصب شناختی، بازی و حرکت و موسیقی
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس بعنوان مشاوره روانشناسی 1389 تاکنون