آموزش موسیقی به والدین

آموزشگاه پارس در راستاي آموزشهاي همگاني و به روز خود، اقدام به برپايي دوره هاي آموزش موسيقي به زبان ساده براي والدين هنرجويان نموده است. هدف از تشكيل اين دوره ها " آشنايي والدين با مفاهيم ساده و بنيادين موسيقي " مي باشد.
شركت كنندگان در اين دوره ها همزمان با حضور فرزندان خود در كلاس، از طريق سازهاي ارف و فلوت ريكوردر به شكل ساده و آسان با موسيقي آشنا مي گردند.
والدين پس از پايان سه دوره آموزشی در صورت تمايل مي توانند در كلاسهاي ساز تخصصي و يا به شكل گروهي در كلاس كر والدين و فلوت ريكوردر شركت نمايند.

1399