موسیقی درمانی

آموزشگاه پارس در راستای آموزشهای همگانی و به روز خود، اقدام به برپایی کلاسهای موسیقی درمانی نموده و حاصل آن تجربه آموزش به کودکان معلول جسمی، ذهنی و نیز نابینایان می باشد.
تعلیم به این نوع هنرجویان از طریق وسایل کمک آموزشی موسیقی و نیز سازهای ارف و آشنا نمودن آنها با نواختن فلوت ریکوردر از اهم فعالیت های این گروه می باشد.

موسیقی درمانی آموزشگاه موسیقی پارس موسیقی درمانی آموزشگاه موسیقی پارس موسیقی درمانی آموزشگاه موسیقی پارس موسیقی درمانی آموزشگاه موسیقی پارس

1399